Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1)

28/10/2022 12:05

Thông báo v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1)

- Thời gian: 09 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM