Thông báo số 1299/TB-CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/10/2022 14:07

Thông báo CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2022 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022