Thông báo thay đổi Giấy CNĐKDN lần thứ 21, ngày 04/07/2017 tăng vốn điều lệ lên 257.209.020.000 đồng.

06/07/2017 11:52

Thông báo thay đổi Giấy CNĐKDN lần thứ 21, ngày 04/07/2017 tăng vốn điều lệ lên 257.209.020.000 đồng.